SCYNEXIS
SCYNEXIS

SCYNEXIS

Average Compensation: $191,666

Average Compensation

$191,666

National Average

How Much Do SCYNEXIS Employees Make?

The average compensation for a SCYNEXIS employee is $191,666 per year. Ladders estimates are based on our calculations

High-paying Jobs at SCYNEXIS