St Anthony Regional Hospital & Nursing Home

St Anthony Regional Hospital & Nursing Home

Carroll, IA, United States
Carroll United States

St Anthony Regional Hospital & Nursing Home

Carroll, IA, United States
Carroll United States