St Anthony Regional Hospital & Nursing Home

St Anthony Regional Hospital & Nursing Home

Carroll, Iowa, United States
Carroll United States
St Anthony Regional Hospital & Nursing Home
Carroll, Iowa, United States
Carroll United States