Argos Therapeutics

Argos Therapeutics

Employees:
80
Market Cap:
$12.3 million
Revenue:
$972.74 thousand
5 Year Trend:
34.1%
Net Income:
$-55.42 million
NASDAQ:
ARGS

Argos Therapeutics

Employees:
80
Market Cap:
$12.3 million
Revenue:
$972.74 thousand
5 Year Trend:
34.1%
Net Income:
$-55.42 million
NASDAQ:
ARGS