Anika Therapeutics

Anika Therapeutics

Employees:
120
Market Cap:
$740.68 million
Revenue:
$103.19 million
5 Year Trend:
9.8%
Net Income:
$32.3 million

Anika Therapeutics

Employees:
120
Market Cap:
$740.68 million
Revenue:
$103.19 million
5 Year Trend:
9.8%
Net Income:
$32.3 million

4 jobs at Anika Therapeutics

Jobs in