Anika Therapeutics

Anika Therapeutics

Employees:
120
Market Cap:
$749.35 million
Revenue:
$103.19 million
5 Year Trend:
9.8%
Net Income:
$33 million

Anika Therapeutics

Employees:
120
Market Cap:
$749.35 million
Revenue:
$103.19 million
5 Year Trend:
9.8%
Net Income:
$33 million

2 jobs at Anika Therapeutics

Jobs in