Akebia Therapeutics
Akebia Therapeutics
Employees:
100
Market Cap:
$416 million
Revenue:
$177.99 million
Net Income:
$-96.52 million
NASDAQ:
AKBA
Akebia Therapeutics
Employees:
100
Market Cap:
$416 million
Revenue:
$177.99 million
Net Income:
$-96.52 million
NASDAQ:
AKBA