Akebia Therapeutics

Akebia Therapeutics

Employees:
100
Market Cap:
$434.03 million
Revenue:
$177.99 million
Net Income:
$-96.52 million
NASDAQ:
AKBA

Akebia Therapeutics

Employees:
100
Market Cap:
$434.03 million
Revenue:
$177.99 million
Net Income:
$-96.52 million
NASDAQ:
AKBA