Akebia Therapeutics

Akebia Therapeutics

Employees:
90
Market Cap:
$600.61 million
Revenue:
$1.77 million
Net Income:
$-132.86 million
NASDAQ:
AKBA

Akebia Therapeutics

Employees:
90
Market Cap:
$600.61 million
Revenue:
$1.77 million
Net Income:
$-132.86 million
NASDAQ:
AKBA