Akebia Therapeutics, Inc

Akebia Therapeutics

Employees:
90
Market Cap:
$531.57 million
Revenue:
$1.77 million
Net Income:
$-142 million
NASDAQ:
AKBA
Akebia Therapeutics
Employees:
90
Market Cap:
$531.57 million
Revenue:
$1.77 million
Net Income:
$-142 million
NASDAQ:
AKBA