Akebia Therapeutics

Akebia Therapeutics

Employees:
90
Market Cap:
$597.65 million
Revenue:
$1.77 million
Net Income:
$-137.23 million
NASDAQ:
AKBA

Akebia Therapeutics

Employees:
90
Market Cap:
$597.65 million
Revenue:
$1.77 million
Net Income:
$-137.23 million
NASDAQ:
AKBA